Οι Οίκοι του Αρχετυπικού Τροχού

ΠΡΩΤΟΣ ΟΙΚΟΣ:

ΕΓΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Αυτός ο οίκος έχει την ατμόσφαιρα του πάθους που παράγει τη γέννηση συμπεριλαμβανόμενος της γέννησης του εαυτού και της συνε­χούς αναγέννησης που βιώνουμε καθώς ωριμάζουμε. Έτσι το αρ­χέτυπο τροφοδοτείται με ενέργεια μέσα στην προσωπικότητά σας.

Η ταυτότητά σας, η αυτοεκτίμηση και η αντίληψη του εγώ αποτε­λούν τα θεμέλια της ζωής σας.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΙΚΟΣ:

ΑΞΙΕΣ ΖΩΗΣ

Αυτός ο οίκος αντιπροσωπεύει την εκτίμηση για τη φυσική πλευρά της ζωής — τα αντικείμενα της γης που αρέσουν στο εγώ και το πνεύμα σας και αυτά που χρειάζεστε περισσότερο για να νιώσετε γειωμένοι μέσα στον κόσμο. Αυτός ο οίκος αντικατοπτρίζει περισσότερο ποια αντικείμενα ή ποια ενέργεια συνδέεται με τη γήινη δύναμη: το χρή­μα, η κοινωνική θέση, η ιδιοκτησία, η τέχνη, η ικανότητα ελέγχου των άλλων, ο αισθησιασμός, η ομορφιά. Αυτά είναι τα πιο δελεαστικά μέσα στα οποία προσκολλάται το πνεύμα στη φυσική μορφή. Έτσι, το αρχέτυπο που βρίσκεται σε αυτό τον οίκο είναι εκείνο που συν­δέεται περισσότερο με τη σχέση σας με την υλική δύναμη και τα σύμ­βολά της.

ΤΡΙΤΟΣ ΟΙΚΟΣ:

ΑΥΤΟΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΡΦΙΑ

Αφού εδραιώσουμε τις αξίες μας, προχωρούμε στην αυτοέκφραση: πώς παρουσιάζουμε αυτό που είμαστε και αυτά που αγαπάμε στον κόσμο. Ο τρίτος οίκος, αντιπροσωπεύει την ικανό­τητά μας να εκφραζόμαστε ως άτομα και αντιπροσωπεύει επίσης τα αδέρφια μας. Η συμβολική σύνδεση των αδερφών με την επικοι­νωνία αντιπροσωπεύει τη φυσική διαδικασία της εξειδίκευσης με την οποία ανακαλύπτουμε για πρώτη φορά τη φωνή μας ανάμεσα στα άλλα παιδιά. Τα αδέρφια, επομένως, πρέπει να ερμηνεύονται όχι μόνο ως τα μέλη της βιολογικής μας οικογένειας αλλά και ως τα άτομα που Βοηθούν στην ανάπτυξή μας.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΙΚΟΣ:

ΣΠΙΤΙ

 Ο τέταρτος οίκος συνδέεται τόσο με την οικογένεια της κατα­γωγής μας (την πατρική) όσο και με την τωρινή μας, αυτή που δη­μιουργήσαμε εμείς. Η λέξη και η εικόνα του σπιτιού σαφώς έχει πολλά νοήματα και στα όνειρα συχνά συνδέεται με την πραγματική κατοικία της καρδιάς ή το βαθύτερο πάθος μας στη ζωή. Το μοτίβο του σπιτιού που κυβερνά αυτό τον οίκο περιλαμβάνει τις συνδέσεις μας τόσο με τη βιολογική όσο και με την ευρύτερη οικογένειά μας. Το αρχέτυπο που βρίσκεται σε αυτό το σπίτι είναι εκείνο που ασκεί την κυρίαρχη επιρροή στις συναισθηματικές ενέργειες που συν­δέονται με όλα όσα αντιπροσωπεύει το σπίτι για μας.

 

ΠΕΜΠΤΟΣ ΟΙΚΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ

Είναι  ο οίκος της αγάπης και του αυθορμητισμού, της αφθονίας και της ευκαιρίας. Το αρχέτυπο που βρίσκεται σε αυτό τον οίκο θα αντι­προσωπεύει τις ικανότητες στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεστε πε­ρισσότερο για να κάνετε να συμβούν τα πράγματα που θέλετε. Αφού γειωθούμε στο “σπίτι” μας, προχωρούμε ενστικτωδώς για να εξερευ­νήσουμε τη δύναμη της Παιδιού και τη δημιουργία της ζωής.

 

ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΟΣ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

 

Ο έκτος κυβερνά το επάγγελμα και την υγεία. Η εστίαση του έκτου οίκου στο επάγγελμα έχει σχέση με την επιβίωση και το αρχέ­τυπο που βρίσκεται εδώ επηρεάζει το πώς αναζητάμε το δρόμο μας προς την ασφάλεια. Για παράδειγμα, όταν βρισκόμαστε στο μέσο μιας επαγγελματικής συνδιαλλαγής, το αρχέτυπο του έκτου οίκου θα παίξει πολύ κυρίαρχο ρόλο στον τρόπο που θα ερμηνεύουμε τις επιχειρηματικές συζητήσεις και ευκαιρίες. Η πρόκληση του έκτου οίκου είναι να εξισορροπήσουμε τη δουλειά και την υγεία. Ένα αρ­χέτυπο μπορεί να δείχνει ανθυγιεινές ή καταστροφικές συνήθειες, που δεν εξυπηρετούν τη σωματική μας υγεία και ευεξία, ή μπορεί να δείχνει πώς διαπραγματευόμαστε την ηθική μας για χάρη της οικο­νομικής και επαγγελματικής ασφάλειας.

 

ΕΒΔΟΜΟΣ ΟΙΚΟΣ:

ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ο έβδομος οίκος περιλαμβάνει το γάμο καθώς και άλλες μορφές σχέσεων και συνεταιρισμών, όπως οι στενές φιλίες και οι επαγγελ­ματικές σχέσειςΑυτός ο οίκος είναι επίσης η βασική “περιοχή” όπου συμβαίνουν οι πράξεις προδοσίας, οι οποίες συχνά αποκαλύπτουν την πλευρά της σκιάς στις σχέσεις μας. Επειδή ο έβδομος οίκος κυ­βερνά τόσο τους επαγγελματικούς συνεταιρισμούς όσο και το γάμο, αντιστοιχεί στις οι οποίες ρυθμίζουν το χρήμα, τις αξίες και τα θέματα της καρδιάς.

 

ΟΓΔΟΟΣ ΟΙΚΟΣ:

ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

Αντίθετα από το δεύτερο οίκο, που έχει σχέση με τη φυσική ιδιοκτησία, ο όγδοος οίκος κυβερνά τη χρήση των χρημάτων στη δημόσια αρένα. Το μοτίβο της κληρονομιάς που υπάρχει σε αυτό τον οίκο συνδέεται με οικονομικά και νομικά θέ­ματα, με το DNA και με την προγονική βιολογική μας μνήμη. Τα νο­μικά και οικονομικά θέματα συνδέονται τόσο με τη διάνοια όσο και με την αίσθηση των αξιών μας και έτσι αυτός ο οίκος επηρεάζεται από τις ενέργειες του δεύτερου και του έκτου τσάκρα.

Τα θέματα του όγδοου οίκου βγάζουν στην επιφάνεια τις σκοτει­νότερες σκιές μας, γιατί όπως είχε πει κάποτε ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, η καλύτερη δοκιμασία για το χαρακτήρα ενός ανθρώπου είναι τα θέματα οικογενειακής κληρονομιάς. Αυτός ο οίκος επεκτείνει τη σχέση μας με τη δύναμη έξω από την προσωπική μας ζωή, μπαίνο­ντας στη δημόσια αρένα της εξωτερικής δύναμης.

Καλό θα είναι να κατανοήσετε τη συναισθηματική φύση αυτού του οίκου, γιατί το χρήμα, το σεξ και η κρυφή γνώση είναι στοιχεία που μας δελεάζουν και μπορεί να εμποδίσουν την επιδίωξη του θεϊ­κού δυναμικού μας. Οι συνδιαλλαγές με αυτές τις ενέργειες μπορεί να αντιπροσωπεύουν σημαντικές προκλήσεις.

 

ΕΝΑΤΟΣ ΟΙΚΟΣ:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

(Έβδομο τσάκρα)

Ο ένατος οίκος  κυβερνά την πνευματικότητα, τη θρησκεία, τα ταξίδια και τη σοφία. Οι πλευρές της σκιάς που υπάρχουν σε αυτό τον οίκο αφορούν στην πρόκληση της διαχείρισης του πνευματικού εγώ, που συχνά χαρακτηρίζεται από το αρχέτυπο που είναι γνωστό ως “σύμπλεγμα Μεσαία”.

Ο ένατος και ο δέκατος οίκος βρίσκονται στην κορυφή του χάρτη και αντιπροσωπεύουν τις καθοδηγητικές δυνάμεις που μας βοηθούν να θυμηθούμε, έστω και ασυνείδητα, ότι η ζωή είναι ένα πνευματικό ταξίδι και ότι ο ρόλος μας είναι να ενεργούμε συνεχώς έτσι ώστε να πλησιάσουμε το ύψιστο δυναμικό μας.

 

ΔΕΚΑΤΟΣ ΟΙΚΟΣ:

ΥΨΙΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 Η ενέργεια αυτού του οίκου λειτουργεί πάνω στο ύψιστο δυναμικό σας. Σας ωθεί να γίνετε όλα όσα μπο­ρείτε στο φυσικό κόσμο και στην πνευματική σας ζωή. Ποιο είναι το ύψιστο δυναμικό σας στον τομέα της συμπόνιας ή της γενναιοδωρίας; Ποιο είναι το ύψιστο δυναμικό σας σε ό,τι αφορά στην ενδυνάμωση των άλλων; Ποιο είναι το ύψιστο δυναμικό που μπορείτε να επιδιώξε­τε σε ένα ταλέντο σας; Το Ιερό σας Συμβόλαιο σας παροτρύνει ακριβώς να αναγνωρίσετε και να συνειδητοποιήσετε το ύψιστο δυναμικό σας. Επειδή αυτό απαιτεί να κάνετε επιλογές που αφορούν στο πνευματι­κό σας πεπρωμένο, ο οίκος αυτός αντιστοιχεί στις ενέργειες τόσο του πέμπτου όσο και του έβδομου τσάκρα.

Το αρχέτυπο που βρίσκεται σε αυτό τον οίκο είναι η είσοδός μας στην αποκωδικοποίηση των επιλογών που μας ανοίγονται και της ποιότητας των κινήτρων μας.

 

ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΟΙΚΟΣ:

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Οι απόψεις μας για τη ζωή γενικά συνδέονται με την ενέργεια αυτού του οίκου. Αυτές οι αντιλήψεις αντικατοπτρίζουν πώς βλέπουμε να λειτουργεί η αίσθηση της δύνα­μής μας μέσα στο κοινωνικό ή το παγκόσμιο περιβάλλον. Οι άνθρω­ποι που έλκονται σε δρόμους προσφοράς που έχουν παγκόσμιες συνέπειες, όπως το περιβάλλον ή η διεθνής ειρήνη, έχουν έντονη σύνδεση με την ενέργεια αυτού του οίκου. Η αισιοδοξία ή απαισιο­δοξία για το μέλλον της ανθρωπότητας είναι μια προέκταση της πνευ­ματικής ενέργειας του ενδέκατου οίκου. Ο οίκος αυτός κυβερνά τον τρόπο με τον οποίο συνδέουμε τη δημιουργικότητά μας με την αν­θρωπότητα και έχει σχέση με τις ενέργειες τόσο του τέταρτου όσο και του έκτου τσάκρα, που ρυθμίζουν την καρδιά και το νου.

 

ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΟΙΚΟΣ:

ΤΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ

 

Ο δωδέκατος οίκος αντιστοιχεί σε αυτό που θα ονόμαζα κύριο κανάλι εσωτερικής καθοδήγησης. Ο δωδέκατος οίκος κυβερνά τον ασυνείδητο νου καθώς και τους βαθύτερους φό­βους μας. Η ενεργειακή φύση αυτού του οίκου ωθεί τις “υπόγειες” εικόνες μέσα στο νου μας από κάθε διαθέσιμο κανάλι εισόδου: όνει­ρα, συζητήσεις, συγχρονιστικές συναντήσεις, οποιοδήποτε μέσο που θα μας δώσει την ευκαιρία να δούμε ένα τμήμα του Συμβολαίου μας σε λειτουργία. Η αποκάλυψη του ασυνειδήτου χρειάζεται τη λειτουρ­γία της διάνοιας, της διαίσθησης και των πνευματικών φιλοδοξιών, και έτσι αυτός ο οίκος συντονίζεται με τις ενέργειες του έκτου και του έβδομου τσάκρα.

Οι διαισθητικές μας ικανότητες αποτελούν μέρος της ενέργειας αυτού του οίκου.

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ Χρησιμοποιώντας τον Τροχό για Καθημερινή Καθοδήγηση

 

Θέλετε βοήθεια με τα ιερά συμβόλαια και τα αρχέτυπα

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερες πληροφορίες