Χρησιμοποιώντας τον Τροχό για Καθημερινή Καθοδήγηση


Ο Αρχετυπικός Τροχός σας δεν είναι παρά ο πρώτος από τους πολλούς που μπορείτε να ρίξετε για καθοδήγηση σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Ενώ ο Αρχετυπικός Τροχός δημιουργεί ένα πορτρέτο των προτύπων της ζωής σας, οι άλλοι Τροχοί, τους οποίους ονομάζω “χάρτες εργασίας”, μπορούν να σας δώσουν απα­ντήσεις κάθε φορά που σας απασχολεί ένα ερώτημα ή χρειάζεστε διαισθητική καθοδήγηση. Μπορείτε να τους ρίξετε για να φωτίσετε τις σχέσεις σας, την καριέρας σας και άλλες εμπειρίες στον καθη­μερινό σας κόσμο. Οι χάρτες εργασίες σας Βοηθούν να κάνετε εξά­σκηση στη συμβολική σας όραση και να δείτε τη ζωή σας σαν μια συνεχή διαδικασία πνευματικής ανάπτυξης.

Οι χάρτες εργασίες μπορούν επίσης να εμπνεύσουν δημιουργι­κή σκέψη όταν αρχίζετε ένα νέο εγχείρημα. Θα αισθανθείτε Βαθιά ενδυνάμωση, αν είστε σε επαφή με τα αρχέτυπά σας όταν έχετε να κάνετε με άλλους ανθρώπους.

Η τεχνική για το ρίξιμο ενός χάρτη εργασίας είναι σχεδόν πανο­μοιότυπη με την τεχνική για το ρίξιμο του Αρχετυπικού Τροχού. Χρη­σιμοποιείτε τα ίδια δώδεκα αρχέτυπα και ύστερα προετοιμάζεστε καθαρίζοντας το νου σας. Όμως, για το χάρτη εργασίας εστιάζετε την προσοχή σας και διατυπώνετε την πρόθεσή σας διαφορετικά.

Η διαδικασία είναι πανομοιότυπη με τον τρόπο με τον οποίο προ­σεύχεστε για καθοδήγηση. Η μόνη πραγματική διαφορά είναι ότι δουλεύοντας με το χάρτη σας θα έχετε μια γειωμένη, πρακτική και άμεση απάντηση. Οι απαντήσεις στην προσευχή μπορεί να είναι και αυτές άμεσες, αλλά μπορεί επίσης να χρειαστούν λίγο χρόνο για να πραγματοποιηθούν.

Η ερμηνεία των πληροφοριών που θα πάρετε από ένα χάρτη ερ­γασίας δεν χρειάζεται τον ίδιο χρόνο με την ερμηνεία του Αρχετυπικού Τροχού. Κατά πρώτο, θα πρέπει τώρα να έχετε ήδη μια αντίληψη για την ισόβια σχέση σας με κάθε αρχέτυπο. Δεύτερο, θα κατευθύνε­τε την προσοχή σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα της ζωής σας. Ένα από τα οφέλη που θα έχετε αν αφιερώσετε το χρόνο για να συλλο­γιστείτε τις απαντήσεις που πήρατε από τον Αρχετυπικό Τροχό σας είναι ότι η διαδικασία θα σας εξοικειώσει με τα αρχέτυπά σας και θα μπορείτε να ερμηνεύσετε το χάρτη εργασίας πιο γρήγορα και με με­γαλύτερη σιγουριά. Παρ’ όλα αυτά, όσο περισσότερο χρόνο αφιε­ρώσετε για να μελετήσετε το νόημα κάθε χάρτη που ρίχνετε, τόσο πιο βαθιές θα είναι οι ενοράσεις σας και η διαισθητική σας εναρμό­νιση με την όλη διαδικασία.

Πόσοι Χάρτες Εργασίας;

Από μια άποψη δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των χαρτών εργα­σίας που μπορείτε να ρίξετε, γιατί η καθοδήγηση είναι πάντα διαθέ­σιμη. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να σεβαστείτε τη διαδικασία λήψης της καθοδήγησης ώστε τελικά να μάθετε να στηρίζεστε στην εσωτε­ρική φωνή σας. Αν ρίχνετε ένα χάρτη — ή τα Ταρό, ή το I Τσινγκ, ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο καθοδήγησης— για κάθε μικροαπόφαση στη ζωή σας, τελικά δεν θα μπορείτε να εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Θα σας παρακαλέσω επίσης να αποφύγετε τον πειρασμό να ρίχνετε πολλούς χάρτες εργασίας για το ίδιο θέμα. Σκεφτείτε την καθοδήγηση που έχετε πάρει από τον πρώτο χάρτη πριν ρίξετε και δεύτερο. Αφήστε τις ενοράσεις σας να αφομοιωθούν και από το συ­νειδητό και από το ασυνείδητό σας, για να σας δώσουν τα δεδομέ­να με τα οποία θα κάνετε τις επιλογές σας. Ένας χάρτης εργασίας δεν είναι μέθοδος για να δείτε το μέλλον. Οι πληροφορίες που δί­νει θα σας βοηθήσουν να δείτε από μια υψηλότερη προοπτική το νόημα όσων συμβαίνουν στη ζωή σας.

Πολλοί θέλουν να πάρουν πληροφορίες από το χάρτη για το τι συμβαίνει στο νου ή την καρδιά κάποιου άλλου. Αυτό επίσης είναι κακή χρήση του Τροχού. Η εστίασή σας πρέπει να είναι στα συναι­σθήματα και τις σκέψεις που υπάρχουν στο δικό σας νου και τη δική σας καρδιά, στην ποιότητα των δικών σας πράξεων και κινήτρων.

Όλοι έχουν την επιθυμία να μάθουν περισσότερα για κάποιον άλλο, να βρουν έναν τρόπο για να προβλέπουν τις πράξεις του. Κρα­τάτε την προσοχή σας στραμμένη στα δικά σας κίνητρα. Διατυπώνε­τε τις προθέσεις σας ως ενήλικες. Η ερώτηση “Γιατί μου το έκανε αυτό;” είναι εντελώς άτοπη. Η ερώτηση θα πρέπει να είναι: “Ποια διδακτική δυναμική με προσέλκυσε σε αυτή τη σχέση; Ποιο μάθη­μα έχει αυτή η σχέση για μένα

Μια τελευταία προειδοποίηση: σας παρακαλώ να μη χρησιμο­ποιήσετε ποτέ αυτή τη μέθοδο για να κάνετε ΔΙΑΓΝΩΣΗ υγείας είτε για τον εαυτό σας είτε για οποιονδήποτε άλλον. Πολλά άτομα με έχουν ρωτήσει πώς μπορούν να ερμηνεύσουν τα αρχέτυπά τους για να δουν αν έχουν κάποια αρρώστια, ποια θα είναι η πορεία αυτής της αρρώστιας, ή αν η πάθηση κάποιου άλλου είναι ανίατη. Οι ερω­τήσεις για θέματα ζωής και θανάτου είναι έξω από τα όρια αυτής της μεθόδου. Αν έχετε ερωτήματα για την υγεία σας, συμβουλευτείτε τον κατάλληλο γιατρό.

Η Διατύπωση των Προθέσεων σας

Φροντίζετε οι ερωτήσεις και οι προθέσεις σας να είναι απλές. Για παράδειγμα, η παρακάτω διατύπωση είναι υπερβολικά πολύπλοκη: “Θέλω να κατανοήσω σε ένα ανώτερο επίπεδο γιατί η παιδική μου ηλικία ήταν δύσκολη και γιατί η μητέρα μου με επέκρινε συνεχώς”. Αυτό βασικά είναι δυο ερωτήματα: πρώτον, γιατί η παιδική σας ηλι­κία ήταν δύσκολη· δεύτερον, ποιο μάθημα εμπεριέχεται στο γεγονός ότι η μητέρα σας ήταν υπερβολικά επικριτική. Διατυπώνετε τις ερωτή­σεις απρόσωπα και, όταν είναι δυνατό, προσδιορίζετε το αρχέτυπο με το οποίο δουλεύετε: για παράδειγμα: “Θέλω να κατανοήσω τη σχέση του Θύματός μου με τη μητέρα μου”. Το ερώτημά σας πρέ­πει να αφορά στο τι έχετε να μάθετε μέσα από το Συμβόλαιό σας με τη μητέρα σας και όχι για ποιους λόγους σας φερόταν με αυτό τον τρόπο.

Συνήθως θέλουμε να μάθουμε γιατί μας συνέβησαν όσα μας συνέβησαν και κάνουμε τις ανάλογες ερωτήσεις. Θα θέλαμε πολύ να μας δίνει το Θείο κάποιες λογικές εξηγήσεις που να καταδικάζουν τις αδικίες που μας έγιναν, ενώ αποφεύγουμε να αναφέρουμε τι έχουμε κάνει εμείς σε άλλους. Η ζωή όμως δεν θα είναι ποτέ λογική, ούτε και θα φαίνεται ποτέ ολοκληρωτικά δίκαιη. Ακόμα και οι πολ­λές απρόσμενες ευλογίες της ζωής αψηφούν τη λογική. Ξέρω αν­θρώπους που γνώρισαν το σύντροφό τους όταν χάθηκαν σε κάποια περιοχή και αναγκάστηκαν να ζητήσουν οδηγίες από κάποιον — και αυτός ο κάποιος αποδείχτηκε ο έρωτας της ζωής τους. Θα μπορού­σαμε να ρωτήσουμε και γι’ αυτά τα παράλογα συμβάντα, “Τι έκανα για να μου αξίζει μια τέτοια μαγική εμπειρία;” Ούτε κι αυτό θα το μά­θουμε ποτέ.

Δεν δικαιούμαστε να γνωρίζουμε πώς “υπολογίζεται” τι είναι δί­καιο και τι όχι μέσα στην ανθρώπινη εμπειρία. Το έργο μας είναι να μάθουμε να τα βγάζουμε πέρα με όλα όσα νιώθουμε ότι “δεν μας αξίζουν”, καλά ή κακά. Να τα βγάζουμε πέρα με τρόπους που μας ενδυναμώνουν και να επιδιώκουμε όσο καλύτερα μπορούμε την ανάπτυξη του ύψιστου δυναμικού μας σε όλες μας τις δραστηριότη­τες. Μην ξεχνάτε ότι το ύψιστο δυναμικό μας δεν μετριέται από ένα επίτευγμα. Όλα μας τα έργα και όλες μας οι σχέσεις έχουν ένα εγ­γενές δυναμικό, που αποκαλύπτεται πιο καθαρά όταν επιδιώκουμε την κατανόηση με καρδιά γεμάτη εκτίμηση και ευγνωμοσύνη. Ο υπέρτατος στόχος όλων των αιτημάτων μας για καθοδήγηση πρέπει να μας οδηγεί προς αυτό το δυναμικό. Για να ενεργοποιήσετε τη διαισθητική σας νοημοσύνη, αρχίζετε το αίτημά σας με τις λέξεις Εί­μαι ανοιχτός (ανοιχτή).

Τίτλος

Αρρώστια:

Είμαι ανοιχτός να δεχτώ μια θεραπευτική ενόραση για τα πρότυπα στρες στη ζωή μου και αυτή την αρρώστια.

Είμαι ανοιχτός για να δεχτώ μια θεραπευτική ενόραση που θα με βοηθήσει να προχωρήσω.

Συμφιλίωση:

Είμαι ανοιχτός να αναγνωρίσω γιατί εμποδίζω τη συμφιλίω­ση με         .

Είμαι ανοιχτός στην καθοδήγηση για ένα θετικό πρώτο βήμα.

Δημιουργικότητα:

Είμαι ανοιχτός να αναγνωρίσω την καλύτερη δημιουργική μου συνεισφορά στο εγχείρημα .

Είμαι ανοιχτός να δεχτώ καθοδήγηση για το πώς να προχω­ρήσω με τη δουλειά μου.

Είμαι ανοιχτός να λάβω καθοδήγηση για τους λόγους που με κάνουν να μπλοκάρω τη δημιουργικότητά μου.

Οικονομικά:

Είμαι ανοιχτός να δεχτώ καθοδήγηση σχετικά με τους φόβους που μου προκαλεί το ενδεχόμενο να κερδίσω χρήματα.

Είμαι ανοιχτός να δεχτώ καθοδήγηση σχετικά με τους φό­βους μου μήπως χάσω χρήματα.

Είμαι ανοιχτός να δεχτώ καθοδήγηση για το πώς να κερδίσω χρήματα.

Ανταγωνισμός:

Είμαι ανοιχτός να δεχτώ καθοδήγηση για να αντιληφθώ για­τί νιώθω τόσο ανταγωνισμό με τον/την-------------------------------------------------------- .

Είμαι ανοιχτός να δεχτώ καθοδήγηση για να αντιληφθώ πώς μπορώ να απελευθερωθώ από την αρνητική μου σύνδεση με τον/την           .

Είμαι ανοιχτός να δεχτώ καθοδήγηση για να αντιληφθώ πώς

μπορώ να δουλέψω με τον/την---- για τη δική μου

αλλά και τη δική του/της ενδυνάμωση.

Μοναξιά:

Είμαι ανοιχτός σε καθοδήγηση για να αντιληφθώ ποιος εί­ναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσω τα συναισθήματά μου αυτή τη στιγμή.

Είμαι ανοιχτός στην καθοδήγηση για το πώς να εκτιμήσω τη ζωή μου.

Μετακόμιση:

Είμαι ανοιχτός στην καθοδήγηση για το αν είναι κατάλληλη η στιγμή να μετακομίσω.

Παραίτηση από Δουλειά:

Είμαι ανοιχτός στην καθοδήγηση για το αν είναι κατάλληλη η στιγμή να παραιτηθώ από τη δουλειά μου.

Είμαι ανοιχτός στην καθοδήγηση για τους κεντρικούς λόγους που με κάνουν να θέλω να παραιτηθώ.

Είμαι ανοιχτός στην καθοδήγηση σχετικά με τη δική μου αρ­νητική συνεισφορά στην απογοήτευση που νιώθω στη δου­λειά μου.

Αποδοχή μιας Θέσης:

Είμαι ανοιχτός στην καθοδήγηση σχετικά με αυτή τη θέση που μου πρόσφεραν.

Σχέσεις:

Είμαι ανοιχτός να μάθω ποιο είναι το κεντρικό μάθημα για μέ­να σε αυτή τη σχέση.

Είμαι ανοιχτός να αναγνωρίσω το Βαθύτερο φό6ο μου σε αυ­τή τη σχέση.

Είμαι ανοιχτός να αναγνωρίσω το δώρο αυτής της σχέσης.

Είμαι ανοιχτός να δεχτώ ενοράσεις σε σχέση με το

γιατί νιώθω τόσο αρνητικά απέναντι στον/στην .


γιατί επιμένω να νιώθω πληγωμένος στη σχέση μου με

γιατί νιώθω εγκαταλειμμένος από---- .

για την τάση μου να μην είμαι ειλικρινής στα λόγια μου/σπς πράξεις μου.

 

πώς να ξεπεράσω τη δυσκολία μου με-- σχετικά

με το πρόβλημα-------- .

 

γιατί χάνω δύναμη σε αυτή τη σχέση, γιατί δεν προσφέρω συναισθηματική συμπαράσταση σε αυτό το άτομο.

το λόγο για τον οποίο δεν μπορώ να συγχωρήσω τον/την

γιατί χρειάζομαι την επιδοκιμασία του/της.

 

ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να συμπαρασταθώ σε αυτό το άτομο.

την ανάγκη μου να ελέγχω-------- (το όνομα ενός

ατόμου κάθε φορά).

 

την εξάρτησή μου από------- .

την ανάγκη μου να διασώζω τους άλλους, την ανάγκη μου να με διασώζουν.


Αποδέσμευση από μια Σχέση:

Είμαι ανοιχτός στην καθοδήγηση για να αντιληφτώ γιατί μέ­νω προσκολλημένος σε αυτή τη σχέση.

Είμαι ανοιχτός στην καθοδήγηση για να αντιληφτώ πώς μπο­ρώ να αποδεσμεύσω αυτή τη σχέση με ευγνωμοσύνη.

Ανάκτηση Ψυχής:

Είμαι ανοιχτός στην καθοδήγηση για να αντιληφτώ πώς μπορώ να καλέσω πίσω το πνεύμα μου από (γράψτε τη σχέση ή την εμπειρία).

*

Πνευματικοί Φόβοι:

Είμαι ανοιχτός σε καθοδήγηση για να αντιληφτώ τους λό­γους που με κάνουν να φοβάμαι τη στενή επαφή με τον Θεό (ή όποιο άλλο όνομα χρησιμοποιείτε για το Θείο).

Φόβος Παράδοσης:

Είμαι ανοιχτός στην καθοδήγηση για να αντιληφτώ γιατί δεν μπορώ να παραδώσω τη θέλησή μου στην (γράψτε την κατάσταση ή την περίσταση).

Πνευματική Καθοδήγηση:

Είμαι ανοιχτός στην καθοδήγηση σε οποιοδήποτε θέμα θα πρέπει να εστιάσω την προσοχή μου σήμερα.

Όνειρα:

Είμαι ανοιχτός σε ενοράσεις για την ερμηνεία ενός συγκε­κριμένου ονείρου.

Αιαίσθηση:

Είμαι ανοιχτός στην καθοδήγηση για την ερμηνεία της διαι­σθητικής μου αντίδρασης σχετικά με    .

Παιδικά Χρόνια:

Είμαι ανοιχτός σε ενοράσεις γύρω από τα συναισθήματα (αναφέρετε τα συναισθήματα) που νιώθω για (κατονομά­στε το άτομο).

Περηφάνια:

Γιατί δεν με αφήνει η περηφάνια μου να (συγχωρήσω, να δεχτώ, να αγαπήσω);

Λάθος Ερωτήσεις

Εγκυμοσύνη:

Πρέπει να κάνω έκτρωση;

Υγεία:

Έχω (όνομα της αρρώστιας); Πρέπει να κάνω αυτή την αγωγή;

Σχέση:

Γιατί δεν μου τηλεφωνεί; Βγαίνει με κάποιον άλλο; Γιατί με άφησε;

Κλοπή/Ψέματα:

Με κλέβει ο/η (όνομα προσώπου); Μου λέει ψέματα ο/η (όνομα προσώπου);

Γονείς:

Γιατί ήταν τόσο κακοί μαζί μου οι γονείς μου;

Θέλω να τονίσω και πάλι ότι πρέπει να αποφεύγετε να διατυπώνετε τα ερωτήματα με τρόπο που να ενισχύει το θύμα μέσα σας («Γιατί με πλήγωσαν;») ή με τρόπο που έχει σκοπό να εισχωρήσει στην ψυχή ενός άλλου («Γιατί είναι ψυχρή μαζί μου η τάδε….;»). Δεν είναι αυτός ο σκοπός της μεθόδου. Μέχρι να σας γίνει δεύτερη φύση αυτή η πρα­κτική, πρέπει να υπενθυμίζετε συνεχώς στον εαυτό σας ότι αναζητά­τε κατανόηση και καθοδήγηση για τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δουλέψετε με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή εμπειρία μέ­σα από το Συμβόλαιό σας. Ο στόχος σας είναι, αφού τελειώσετε την ερμηνεία του Αρχετυπικού Τροχού και του χάρτη εργασίας, να νιώσετε ενδυναμωμένοι από μια αίσθηση ότι όλα τα Συμβόλαιά σας εξυ­πηρετούν την ανάπτυξή σας και τίποτα από αυτά που σας συμβαίνουν δεν έχει αρνητική πρόθεση.

Αφού διατυπώσετε την πρόθεσή σας όσο πιο καθαρά μπορείτε, θα είστε έτοιμοι:

•     Να “εκπέμψετε” την πρόθεσή σας.

•     Να ρίξετε το χάρτη σας.

•    Να αρχίσετε την ερμηνεία του αρχετυπικού σχηματισμού που βγήκε.

Καταστρώστε Σχέδιο Δράσης με Θεραπευτικά Μάντρα

Είτε θέλετε να θεραπεύσετε μια κατάσταση είτε να σχεδιάσετε το επό­μενο βήμα σας σε ένα δημιουργικό εγχείρημα, ο χάρτης εργασίας θα σας δώσει πληροφορίες για το επόμενο βήμα σας. Έτσι πρέπει να καταστρώσετε ένα σχέδιο δράσης. Αυτό το σχέδιο θα σας επιτρέψει να αντιμετωπίζετε τα προβλήματα ή τις δυσκολίες όπως εμφανίζονται.

ΙΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ της καρολαιν μυς

 

Θέλετε βοήθεια με τα ιερά συμβόλαια και τα αρχέτυπα

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερες πληροφορίες